f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อติดตามผลการทำงานของเดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน เพื่อการบริหารงานตามนโยบายอธิบดีกรมทางหลวง การบริหารงบประมาณ 2564 ตาม พรบ.งบประมาณ 2564
ลงวันที่ 04/09/2564

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อติดตามผลการทำงานของเดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน  เพื่อการบริหารงานตามนโยบายอธิบดีกรมทางหลวง การบริหารงบประมาณ 2564 ตาม พรบ.งบประมาณ 2564


'