f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยในทุกวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์ ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง เพื่อเป็นอัตลักษณ์ของไทย
ลงวันที่ 06/01/2566
นายสุวิชาณ สุระบาล วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยในทุกวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์ ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง เพื่อเป็นอัตลักษณ์ของไทย??????????
===========================================

'