f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๐ ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ระหว่าง กม.๑๔+๔๕๐ - กม.๑๕+๐๕๐ 31/10/2565 ชม.1/สร/12/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.๓๘+๐๐๐ - กม.๔๐+๕๗๕ (ขวาทาง) 31/10/2565 ชม.1/สร/10/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี 2566 รหัสงาน33300กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.98+700 - กม.103+002 (เป็นช่วง ๆ) 28/10/2565 ชม.1/สป/6/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี2566 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.1013 ตอนสันป่าตอง-บ้านกาด ระหว่าง กม.3+000-กม.8+000 (เป็นช่วง ๆ) และ ทล.108 ตอน เชียงใหม่-ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.45+505-กม.49+258 (เป็นช่วงๆ) 28/10/2565 ชม.1/สป/2/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี2566งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31500งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ตอน 2 ระหว่าง กม.29+000 - กม.38+658 (เป็นช่วงๆ) 27/10/2565 ชม.1/สป/3/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนรหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง-ดอยอินทนนท์ ตอน 1 ระหว่าง กม.19+520-กม.21+350 (เป็นช่วง ๆ) 27/10/2565 ชม.1/สป/4/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงบ่อสลี แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ จ.เชียงใหม่ 10/10/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ระหว่าง กม.21+300 - กม.24+350 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/10/2565 ชม.1/สร/5/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
24 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี๒๕๖๖รหัสงาน๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ ๓-๖)หมวดทางหลวงบ่อสลีแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่๑จ.เชียงใหม่๑แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 23/09/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ตอน 1 ระหว่าง กม.4+149 - กม.9+525 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2565 ชม.1/สร/1/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ที่ กม.24+880 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/09/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
27 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.๓๙+๑๕๐ - กม.๔๑+๙๔๐ (เป็นช่วง ๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 06/09/2565 ชม.1/สบ/26/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
28 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.103+800 - กม.116+000 (เป็นช่วง ๆ) 13/12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
29 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.103+800 - กม.116+000 (เป็นช่วง ๆ) 13/12/2564 ชม.1/พ.1/ 1 /2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
30 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2564 ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่-ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.36+370-กม.39+100 (เป็นช่วง) 29/06/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 114 รายการ