f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2564 ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ระหว่าง กม.33+135 - กม.33+315 20/04/2564 ชม.1/E/พ.1/39/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
32 จ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ช่วงระหว่าง กม.56+640 - กม.59+800 และทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - อินทนนท์ ช่วงระหว่าง กม.0+000 - กม.0+600 ตำบลข่วงเป่า อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 20/04/2564 ชม.1/E/พ.1/38/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
33 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ระหว่าง กม.40+000 - กม.44+000 (เป็นช่วง ๆ) 02/04/2564 ชม.1/E/พ.1/37/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
34 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ตอน 1 ระหว่าง กม.8+400 - กม.14+746 (เป็นช่วง ๆ) 02/04/2564 ชม.1/E/พ.1/33/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
35 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 33300 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.107+000 - กม.111+150 (เป็นช่วง ๆ) 02/04/2564 ชม.1/E/พ.1/36/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
36 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ตอน 2 ระหว่าง กม.23+420 - กม.26+002 (เป็นช่วง ๆ) 02/04/2564 ชม.1/E/พ.1/34/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
37 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ตอน 3 ระหว่าง กม.32+550 - กม.36+100 (เป็นช่วง ๆ) 02/04/2564 ชม.1/E/พ.1/35/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
38 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ระหว่าง กม.51+665 - กม.60+207 26/11/2563 ชม.1/สป/E/5/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
39 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา ระหว่าง กม.47+692 - กม.71+000 26/11/2563 ชม.1/สป/E/4/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
40 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31700 งานสะพานลอยคนเดินข้ามและทางลอด ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ที่ กม.45+600.000 23/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
41 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.29+600 - กม.29+700 13/11/2563 ชม.1/E/พ.1/25/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
42 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.83+000-กม.84+200 13/11/2563 ชม.1/สป/E/9/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
43 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.49+850 - กม.57+562 (เป็นช่วง ๆ) 13/11/2563 ชม.1/สป/E/7/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
44 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.71+000 - กม.72+000 13/11/2563 ชม.1/สป/E/8/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
45 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.62+750 - กม.63+900 (เป็นช่วง ๆ 13/11/2563 ชม.1/สป/E/13/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 114 รายการ