f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ตอน 4 ระหว่าง กม.44+480 - กม.45+315 07/04/2563 ชม.1/สป/E/35/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
77 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอนควบคุม 0200 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ระหว่าง กม.29+650 - กม.33+250 (เป็นแห่ง ๆ) 03/04/2563 ชม.1/สป/E/30/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
78 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 ทล.1088 ระหว่าง กม.72+500 - กม.73+500 , ทล.1103 ระหว่าง กม.12+100 - กม.27+200 (เป็นแห่ง ๆ) 07/04/2563 ชม.1/สป/E/26/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
79 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ตอน 2 ระหว่าง กม.38+380 - กม.39+215 07/04/2563 ชม.1/สป/E/33/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
80 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ควบคุม 0101 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ตอน 1 ระหว่าง กม.35+680 - กม.36+515 07/04/2563 ชม.1/สป/E/32/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
81 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ตอน 3 ระหว่าง กม.40+380 - กม.41+215 07/04/2563 ชม.1/สป/E/34/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
82 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 33500 ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ระหว่าง กม.64+950 - กม.121+450 (เป็นแห่งๆ) 03/04/2563 ชม.1/สป/E/25/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
83 ประกวดราคาตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยและสนับสนุนการบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2563 รหัสงาน 28000 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1362 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมดอยเต่า - ท่าน้ำ ที่ กม.2+280 RT. 03/04/2563 ชม.1/สถ/E/21/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
84 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน ออบหลวง - สะพานห้วยแม่เม็ง ระหว่างกม.0+000 - กม.32+000 ,ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา กม.32+000 - กม.45+000 และ ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา ระหว่าง กม.47+142 - กม.81+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18/03/2563 ชม.1/สป/E/14/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
85 ตามแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.59+800 - กม.60+850 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2563 ชม.1/สผ/E/24/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
86 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอนควบคุม 0102 ตอน สะพานแม่กิ๊ดหลวง - แม่ซา ตอน 3 ระหว่าง กม.81+800 - กม.95+300 13/03/2563 ชม.1/สป/E/16/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
87 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน ควบคุม 0102 ตอน สะพานแม่กิ๊ดหลวง - แม่ซา ตอน 2 ระหว่าง กม.63+900 - กม.67+000 13/03/2563 ชม.1/สป/E/17/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
88 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.1088 ตอน สะพานแม่กิ๊ดหลวง - แม่ซา ระหว่าง.47+150-กม.49+110 ทล.1009 ตอน จอมทอง-ดอยอินทนนท์ ระหว่าง กม.0+000-กม.2+400 ทล.1263 ตอน ปางอุ๋ง - แม่นาจร ระหว่าง กม.55+000 - กม.58+760 ทล.108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.119+000-กม.121+050 13/03/2563 ชม.1/สป/E/15/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
89 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ตอน 4 ระหว่าง กม.42+025 - กม.49+615 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2563 ชม.1/สป/E/4/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
90 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ตอน 3 ระหว่าง กม.16+400 - กม.33+915 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/03/2563 ชม.1/สป/E/19/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 114 รายการ