f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน สะพานแม่กิ๊ดหลวง - แม่ซา ตอน 1 ระหว่าง กม.49+110 - กม.60+580 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2563 ชม.1/สป/E/10/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
92 ตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมาย 1088 ตอน สะพานแม่กิ๊ดหลวง - แม่ซา ระหว่าง กม.89+000 - กม.96+650 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2563 ชม.1/สผ/E/20/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
93 ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0103 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ตอน 3 ระหว่าง กม.91+502 - กม.94+652 09/03/2563 ชม.1/สป/E/9/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
94 ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมน้ำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.37+625 - กม.42+025 (LT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2563 ชม.1/สร/E/18/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
95 ตามแผนงานรายประมาณการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน บ้านบ่อแก้ว - สะพานแม่ริด ระหว่าง กม.151+455 - กม.153+865 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 09/03/2563 ชม.1/สร/E/8/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
96 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ปางอุ๋ง - แม่นาจร ตอน 1 ระหว่าง กม.25+745 - กม.29+491 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2563 ชม.1/E/พ.1/12/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
97 ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - อินทนนท์ ระหว่าง กม.12+166 - กม.14+765 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/03/2563 ชม.1/สร/E/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
98 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ระหว่าง กม.30 +295 - กม.32+760 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/03/2563 ชม.1/สร/E/5/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
99 ตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ระหว่าง กม.12+445 - กม.15+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/03/2563 ชม.1/สร/E/6/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
100 ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน ออบหลวง - สะพานห้วยแม่เม็ง ระหว่าง กม.15+100 - กม.16+250 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/03/2563 ชม.1/สร/E/7/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
101 ตามแผนงานรายประมาณการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.104+135 - กม.110+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/03/2563 ชม.1/สร/E/22/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
102 ตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนสะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.96+000 - กม.99+965 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 05/03/2563 ชม.1/สร/E/12/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
103 ประกวดราคาตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.57+500 - กม.58+600 04/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ที่ กม.88+100.000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/03/2563 ชม.1/สป/E/13/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
105 เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ตอน 1 ระหว่าง กม.6+250 - กม.8+250 13/12/2562 ชม.1/สร/E/3/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 114 รายการ