f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ตอน 2 ระหว่าง กม.124+900 - กม.124+945 11/12/2562 ชม.1/สร/E/1/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
107 งบกลางเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยบนทางหลวง ทางหลวงหลวงหมายเลข 1088 ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา ระหว่าง กม.77+075 - กม.77+225 11/12/2562 ชม.1/สร/E/2/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
108 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.34+827 - กม.36+288 (เป็นช่วงๆ) 28/06/2562 ชม.1/E/พ.1/29/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
109 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.28+700 - กม.29+400 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/04/2562 ชม.1/E/พ.1/28/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
110 งานจ้างผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน 2 แห่ง 01/02/2562 ชม.1/E/พ.1/27/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
111 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ระหว่าง กม.32+790 - กม.34+350 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/12/2561 ชม.1/E/พ.1/26/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
112 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ปางอุ๋ง - แม่นาจร ระหว่าง กม.23+490 - กม.25+475 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/12/2561 ชม.1/E/พ.1/25/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
113 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ปางอุ๋ง - แม่นาจร ระหว่าง กม.23+490 - กม.25+475 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/12/2561 สทล.1 ขท.เชียงใหม่ที่ 1.1/- แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
114 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอนควบคุม 0200 ตอน ปางอุ๋ง - แม่นาจร ระหว่าง กม.30+000 - กม.66+725 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 36.725 กิโลเมตร 04/12/2561 ชม.1/E/พ.1/24/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 106 ถึง 114 จาก 114 รายการ