f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในสำนักงานแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 โดยการใช้เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เป็นการวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด รวมถึงอัตราการเต้นของหัวใจ
ลงวันที่ 07/09/2564

วันที่ 7 กันยายน 2564

นายสิทธาฤทธิ์ ปรีดานนท์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในสำนักงานแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 โดยการใช้เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เป็นการวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด รวมถึงอัตราการเต้นของหัวใจ

โดยจะวัดตามรอบ 14 วัน เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ภายในแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1


'