f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
หมวดทางหลวงในสังกัด
ลงวันที่ 18/02/2562

หัวหน้าหมวดทางหลวงท่าข้าม

นายณรงค์  การดี

เบอร์โทรศัพท์ 083-961-7999

รับผิดชอบทางหลวงหมายเลข 108 , 1088 

https://www.facebook.com/หมวดทางหลวงท่าข้าม-แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่หนึ่ง-317585572011077/

หัวหน้าหมวดทางหลวงสันปาตอง

นายณฤธกร  ปวงทุเลา

เบอร์โทรศัพท์ 088-252-2826

รับผิดชอบทางหลวงหมายเลข 108 , 116 , 1010 , 1013 , 1015

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013587100351

หัวหน้าหมวดทางหลวงบ่อสลี

นายอนุรักษ์  คำสืบ

เบอร์โทรศัพท์ 093-654-7383

รับผิดชอบทางหลวงหมายเลข 108 , 1270

https://www.facebook.com/profile.php?id=100033600277428

หัวหน้าหมวดทางหลวงจอมทอง

นายวิทยา  ไชยนันท์

เบอร์โทรศัพท์ 081-950-8224

รับผิดชอบทางหลวงหมายเลข 108 , 1009 , 1192

https://www.facebook.com/หมวดทางหลวงจอมทอง-439558699449729/

หัวหน้าหมวดทางหลวงแม่แจ่ม

นายปฎิภาณ  พิสิษฐ์กุล

เบอร์โทรศัพท์ 081-724-6092

รับผิดชอบทางหลวงหมายเลข 1088 , 1263

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013836544833

หัวหน้าหมวดทางหลวงอมก๋อย

นายคณิต  ตาคำ

เบอร์โทรศัพท์ 092-259-9300

รับผิดชอบทางหลวงหมายเลข 1099

https://www.facebook.com/chockchai.omkoi

หัวหน้าหมวดทางหลวงดอยเต่า

นายนพดล  จันทร์พระยา

เบอร์โทรศัพท์ 089-432-0229

รับผิดชอบทางหลวงหมายเลข 1012 , 1103 , 1362

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013744543640

 


'