f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
หน้าที่รับผิดชอบ
ลงวันที่ 18/02/2562

        แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 กรมทางหลวง มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ที่ได้ก่อสร้างและบูรณแล้วให้คงมีสภาพดี อำนวยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง และเอื้อประโยชน์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความมั่นคง 14 สายทาง 18 ตอนควบคุม รวมระยะควบคุมทั้งสิ้นประมาณ 658.520 กิโลเมตร

 

12 สายทาง 24 ตอนควบคุม

รวมระยะทาง ต่อ 2 ช่องจราจร = 752.589  กม.

WORK LOAD = 2,239.161  หน่วย.

 

แบ่งเป็น

ผิวคอนกรีต 10.565  กม.

ผิวแอสฟัลต์ 647.955  กม.

รวม 658.520  กม.


'