f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ประกาศกรมทางหลวง เรื่องการเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ก่อนการเวนคืน ในท้องที่ตำบลบางกระเบา ตำบลนครชัยศรี และตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ก่อนการเวนคืน กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
ลงวันที่ 19/01/2566

ประกาศกรมทางหลวง เรื่องการเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบางกระเบา ตำบลนครชัยศรี และตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ก่อนการเวนคืน กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ไปเพื่อการดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทางหลวง เรื่องการเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลบางกระเบา ตำบลนครชัยศรี และตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ก่อนการเวนคืน กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ไปเพื่อการดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 769 ดาวน์โหลด

'