f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2567 521/40/67/117 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 จัดทำป้ายเข้าหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว ทล.108 ตอนเชียงใหม่-ปากทางท่าลี่ ระหว่างกม.13+550 - กม.17+100 (เป็นช่วง ๆ)ต.หางดง,น้ำแพร่,บ้านแหวนอ.หางดงจ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/04/2566 ชม.1/จว/18/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น ปรับปรุงทางหลวงเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ทล. 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ระหว่าง กม.49+300 - กม.53+825 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 4.525 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/03/2566 ชม.1/จว/19/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2566 ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ที่ กม.50+950 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/05/2566 ชม.1/สร/17/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๖ ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๓ ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ที่ กม.๒๔+๘๘๐ 08/03/2566 ชม.1/สร/7/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๖+๘๙๐ - กม.๑๐๗+๑๖๐ 18/05/2566 ชม.1/สร/13/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ระหว่าง กม.49+700 - กม.50+600 23/03/2566 ชม.1/สผ/11/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๐ ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ระหว่าง กม.๑๔+๔๕๐ - กม.๑๕+๐๕๐ 10/05/2566 ชม.1/สร/12/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.๓๘+๐๐๐ - กม.๔๐+๕๗๕ (ขวาทาง) 17/03/2566 ชม.1/สร/10/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี 2566 รหัสงาน33300กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.98+700 - กม.103+002 (เป็นช่วง ๆ) 10/03/2566 ชม.1/สป/6/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี2566 รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.1013 ตอนสันป่าตอง-บ้านกาด ระหว่าง กม.3+000-กม.8+000 (เป็นช่วง ๆ) และ ทล.108 ตอน เชียงใหม่-ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.45+505-กม.49+258 (เป็นช่วงๆ) 27/03/2566 ชม.1/สป/2/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี2566งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31500งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ตอน 2 ระหว่าง กม.29+000 - กม.38+658 (เป็นช่วงๆ) 10/03/2566 ชม.1/สป/3/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 ซื้อหิน 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2565 521/60/65/391 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา ระหว่าง กม.58+200 - 68+550 (เป็นช่วง ๆ) โดยวิธีคัดเลือก 03/08/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 จ้างก่อสร้างตามแผนปฏิบัติราชการปีพ.ศ.2565จ.ชมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่นบูรณะทางผิวแอสฟัลต์เดิมที่ชำรุดเสียหายทล1099ตอนบ่อหลวง-แม่ตื่น ระหว่างกม.60+625-กม.68+000ต.อมก๋อยต.ยางเปียงอ.อมก๋อยจ.เชียงใหม่ 20/07/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ