f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา ระหว่าง กม.58+200 - 68+550 (เป็นช่วง ๆ) โดยวิธีคัดเลือก 13/01/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการงานไฟสัญญาณจราจร ทล108 ตอนเชียงใหม่ -ปากทางท่าลี่ ระหว่างกม.11+150-กม.49+615 , ทล108 ตอนปากทางท่าลี่-สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.49+615 - กม.59+000 และ ทล1013 ตอน สันป่าตอง-บ้านนกาด ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+400 โดยวิธีคัดเลือก 15/12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 จ้างก่อสร้างตามแผนปฏิบัติราชการ ปีพ.ศ.2565 จ.ชม บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ระหว่าง กม.2 + 500 - กม.7+500 ต.ข่วงเปา ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.ชมปริมาณงาน 5.00 กม.โดยวิธีคัดเลือก 14/12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 จ้างก่อสร้างตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล. 1362 ตอน นิคมดอยเต่า - ท่าน้ำ กม.0+000 - กม.3+860 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.ชม งาน 3.860 กม. โดยวิธีคัดเลือก 14/12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.57+500 - กม.59+105 โดยวิธีคัดเลือก 09/12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.80+000 - กม.81+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 09/12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 จ้างก่อสร้างตามแผนปฏิบัติราชการปีพ.ศ.2565จ.ชมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่นบูรณะทางผิวแอสฟัลต์เดิมที่ชำรุดเสียหายทล1099ตอนบ่อหลวง-แม่ตื่น ระหว่างกม.60+625-กม.68+000ต.อมก๋อยต.ยางเปียงอ.อมก๋อยจ.เชียงใหม่ 14/12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ระหว่าง กม.14+880 - กม.29+300 (เป็นช่วง ๆ) โดยวิธีคัดเลือก 09/12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ตอน 1 ระหว่าง กม.48+000 - กม.49+800 โดยวิธีคัดเลือก 30/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ตอน 2 ระหว่าง กม.40+000 - กม.46+300 โดยวิธีคัดเลือก 09/12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1192 ตอน อินทนนท์ - แม่แจ่ม ระหว่าง กม.7+100 - กม.13+000 (เป็นช่วง ๆ) โดยวิธีคัดเลือก 29/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1192 ตอน อินทนนท์ - แม่แจ่ม ระหว่าง กม.17+725 - กม.20+880 โดยวิธีคัดเลือก 02/12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.103+800 - กม.116+000 (เป็นช่วง ๆ) 13/12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 1012 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฮอด - วังลุง ระหว่าง กม.0+200.000 - กม.7+650.000 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง 7.450 กิโลเมตร 13/12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 จ้างก่อสร้าง ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ตอน 2 ระหว่าง กม.90+000 - กม.97+000 (เป็นช่วง ๆ) 13/12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 123 รายการ