f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน ออบหลวง - สะพานห้วยแม่เม็ง ระหว่างกม.0+000 - กม.32+000 ,ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา กม.32+000 - กม.45+000 และ ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา ระหว่าง กม.47+142 - กม.81+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18/03/2563 18/03/2563 ชม.1/E/พ.1/23/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 ตามแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.59+800 - กม.60+850 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2563 17/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอนควบคุม 0102 ตอน สะพานแม่กิ๊ดหลวง - แม่ซา ตอน 3 ระหว่าง กม.81+800 - กม.95+300 13/03/2563 13/03/2563 ชม.1/E/พ.1/21/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน ควบคุม 0102 ตอน สะพานแม่กิ๊ดหลวง - แม่ซา ตอน 2 ระหว่าง กม.63+900 - กม.67+000 13/03/2563 13/03/2563 ชม.1/E/พ.1/22/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล.1088 ตอน สะพานแม่กิ๊ดหลวง - แม่ซา ระหว่าง.47+150-กม.49+110 ทล.1009 ตอน จอมทอง-ดอยอินทนนท์ ระหว่าง กม.0+000-กม.2+400 ทล.1263 ตอน ปางอุ๋ง - แม่นาจร ระหว่าง กม.55+000 - กม.58+760 ทล.108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.119+000-กม.121+050 13/03/2563 13/03/2563 ชม.1/E/พ.1/20/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ตอน 4 ระหว่าง กม.42+025 - กม.49+615 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2563 11/03/2563 ชม.1/E/พ.1/17/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ตอน 3 ระหว่าง กม.16+400 - กม.33+915 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/03/2563 12/03/2563 ชม.1/E/พ.1/19/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน สะพานแม่กิ๊ดหลวง - แม่ซา ตอน 1 ระหว่าง กม.49+110 - กม.60+580 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2563 11/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 ตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 11400 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมาย 1088 ตอน สะพานแม่กิ๊ดหลวง - แม่ซา ระหว่าง กม.89+000 - กม.96+650 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2563 06/03/2563 ชม.1/E/พ.1/16/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0103 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ตอน 3 ระหว่าง กม.91+502 - กม.94+652 09/03/2563 09/03/2563 ชม.1/E/พ.1/15/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมน้ำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.37+625 - กม.42+025 (LT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2563 04/03/2563 ชม.1/E/พ.1/11/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 ตามแผนงานรายประมาณการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคประจำปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน บ้านบ่อแก้ว - สะพานแม่ริด ระหว่าง กม.151+455 - กม.153+865 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 09/03/2563 09/03/2563 ชม.1/E/พ.1/7/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ปางอุ๋ง - แม่นาจร ตอน 1 ระหว่าง กม.25+745 - กม.29+491 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2563 09/03/2563 ชม.1/E/พ.1/12/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - อินทนนท์ ระหว่าง กม.12+166 - กม.14+765 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/03/2563 06/03/2563 ชม.1/E/พ.1/10/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2562 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ระหว่าง กม.30 +295 - กม.32+760 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/03/2563 06/03/2563 ชม.1/E/พ.1/5/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 34 รายการ