f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาดำเนินการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ทางหลวง บริเวณเกาะกลางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.36+370 - กม.39+150 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/11/2566 521/-/67/14 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 จ้างเหมาทำการปรับปรุงบ่อพักบริเวณสองข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.13+650 - กม.13+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2566 ชม.1/สร/22/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๐ ตอน กองลอย-แม่แฮใต้ ระหว่าง กม.๒๒+๕๗๐-กม.๓๔+๕๒๕ (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 20/03/2566 ชม.1/สร/21/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่-สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.๔๗+๖๓๔ - กม.๔๗+๖๓๕,กม.๕๓+๒๙๙-กม.๕๓+๓๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๐ ตอน ปากทางท่าลี่-ร้องธาร ระหว่างกม.๑+๒๔๙-กม.๑+๒๕๐ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 31/01/2566 ชม.1/สร/20/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 จัดทำป้ายเข้าหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว ทล.108 ตอนเชียงใหม่-ปากทางท่าลี่ ระหว่างกม.13+550 - กม.17+100 (เป็นช่วง ๆ)ต.หางดง,น้ำแพร่,บ้านแหวนอ.หางดงจ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/01/2566 ชม.1/จว/18/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น ปรับปรุงทางหลวงเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ทล. 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ระหว่าง กม.49+300 - กม.53+825 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 4.525 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/12/2565 ชม.1/จว/19/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2566 ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ที่ กม.50+950 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/12/2565 ชม.1/สร/17/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 จ้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี๒๕๖๖รหัสงาน ๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ ๓-๖)หมวดทางหลวงบ่อสลี แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ จ.เชียงใหม่ ๑ แห่งโดยวิธีเฉพาะเจาะ 08/12/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงบ่อสลี แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง 23/11/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.51+500-กม.51+683 11/11/2565 ชม.1/สบ/15/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๖ ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๓ ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ที่ กม.๒๔+๘๘๐ 28/10/2565 ชม.1/สร/7/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๖+๘๙๐ - กม.๑๐๗+๑๖๐ 25/10/2565 ชม.1/สร/13/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงบ่อสลี แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่๑จ.เชียงใหม่ 06/10/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ระหว่าง กม.49+700 - กม.50+600 17/10/2565 ชม.1/สผ/11/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.๕๓+๕๐๐ - กม.๕๖+๑๕๐ (ขวาทาง) 10/10/2565 ชม.1/สร/8/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 152 รายการ