f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๐ ตอน กองลอย-แม่แฮใต้ ระหว่าง กม.๒๒+๕๗๐-กม.๓๔+๕๒๕ (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 23/03/2566 ชม.1/สร/21/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่-สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.๔๗+๖๓๔ - กม.๔๗+๖๓๕,กม.๕๓+๒๙๙-กม.๕๓+๓๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๐ ตอน ปากทางท่าลี่-ร้องธาร ระหว่างกม.๑+๒๔๙-กม.๑+๒๕๐ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 03/02/2566 ชม.1/สร/20/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 จัดทำป้ายเข้าหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว ทล.108 ตอนเชียงใหม่-ปากทางท่าลี่ ระหว่างกม.13+550 - กม.17+100 (เป็นช่วง ๆ)ต.หางดง,น้ำแพร่,บ้านแหวนอ.หางดงจ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/01/2566 ชม.1/จว/18/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่น ปรับปรุงทางหลวงเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ทล. 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ระหว่าง กม.49+300 - กม.53+825 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 4.525 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/01/2566 ชม.1/จว/19/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2566 ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ที่ กม.50+950 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/12/2565 ชม.1/สร/17/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.51+500-กม.51+683 16/11/2565 ชม.1/สบ/15/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๖ ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๓ ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ที่ กม.๒๔+๘๘๐ 01/11/2565 ชม.1/สร/7/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๖+๘๙๐ - กม.๑๐๗+๑๖๐ 31/10/2565 ชม.1/สร/13/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงบ่อสลี แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่๑จ.เชียงใหม่ 31/10/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ระหว่าง กม.49+700 - กม.50+600 31/10/2565 ชม.1/สผ/11/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.๕๓+๕๐๐ - กม.๕๖+๑๕๐ (ขวาทาง) 31/10/2565 ชม.1/สร/8/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 28007 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ตอน 1 ระหว่าง กม.3+000 - กม.7+375 31/10/2565 ชม.1/สร/9/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒๗๐ ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ระหว่าง กม.๑๔+๔๕๐ - กม.๑๕+๐๕๐ 31/10/2565 ชม.1/สร/12/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.๓๘+๐๐๐ - กม.๔๐+๕๗๕ (ขวาทาง) 31/10/2565 ชม.1/สร/10/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี 2566 รหัสงาน33300กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.98+700 - กม.103+002 (เป็นช่วง ๆ) 28/10/2565 ชม.1/สป/6/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 111 รายการ