f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1013 ตอน สันป่าตอง - บ้านกาด ระหว่าง กม.0+70 -กม.8+330 (เป็นช่วงๆ) 12/11/2563 ชม.1/E/พ.1/16/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
47 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.60+850 - กม.62+300 12/11/2563 ชม.1/E/พ.1/15/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
48 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ระหว่าง กม.22+000 - กม.29+000 12/11/2563 ชม.1/สป/E/16/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
49 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ตอน 3 ระหว่าง กม.43+800 - กม.45+620 12/11/2563 ชม.1/สป/E/14/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
50 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31400งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข1013ตอน สันป่าตอง-บ้านกาด ตอน 2 ระหว่าง กม.2+900 - กม.8+330 (เป็นช่วงๆ) 12/11/2563 ชม.1/สป/E/6/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
51 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ตอน 3 ระหว่าง กม.14+135-กม.14+300 12/11/2563 ชม.1/สร/E/28/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
52 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ตอน 2 ระหว่าง กม.50+675 - กม.112+825 12/11/2563 ชม.1/สป/E/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
53 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ปางอุ๋ง - แม่นาจร ระหว่าง กม.65+950 - กม.66+090 12/11/2563 ชม.1/สร/E/27/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
54 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ตอน 1 ระหว่าง กม.37+200-กม.37+400 12/11/2563 ชม.1/สร/E/25/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
55 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ปี 2564 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ที่ กม.80+450 12/11/2563 ชม.1/สร/E/3/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
56 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 12/11/2563 ชม.1/สป/E/15/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
57 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 1010 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากทางท่าลี่ - ร้องธาร ที่ กม.2+140 12/11/2563 ชม.1/สร/E/29/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
58 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2564 รหัสงาน 33400 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.78+100 - กม.80+000 10/11/2563 ชม.1/สป/E/12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
59 จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ตอน 2 ระหว่าง กม.26+200 - กม.26+450 10/11/2563 ชม.1/สร/E/20/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
60 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31400งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรทางหลวงหมายเลข108ตอน เชียงใหม่-ปากทางท่าลี่ตอน1ระหว่าง กม.14+710-กม.23+200(เป็นช่วงๆ) 10/11/2563 ชม.1/สป/E/10/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 114 รายการ