f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2564 521/40/64/584 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2564 521/40/64/583 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2564 521/40/64/578 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2564 521/60/64/582 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2564 521/45/64/581 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2564 521/45/64/580 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2564 521/60/64/579 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2564 521/40/60/560 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2564 521/40/64/571 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2564 521/40/64/569 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2564 521/40/64/572 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2564 521/40/64/573 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2564 521/40/64/577 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2564 521/40/64/576 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2564 521/40/64/575 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,243 รายการ