f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน ออบหลวง - สะพานห้วยแม่เม็ง ระหว่าง กม.28+000 - กม.30+960 26/04/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงบ่อสลี แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ จ.เชียงใหม่ ๑ แห่ง 08/12/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงบ่อสลี แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่๑จ.เชียงใหม่ 09/11/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๖รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงบ่อสลี แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๑ จ.เชียงใหม่ 28/10/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี๒๕๖๖รหัสงาน๒๐๕๑๐ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ(ระดับ ๓-๖)หมวดทางหลวงบ่อสลีแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่๑จ.เชียงใหม่๑แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 06/10/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ประจำปี พ.ศ.2566 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ที่ กม.24+880 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/10/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31700 งานสะพานลอยคนเดินข้ามและทางลอด ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ที่ กม.45+600.000 15/12/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31700 งานสะพานลอยคนเดินข้ามและทางลอด ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ที่ กม.45+600.000 29/10/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ