f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาถนนและเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพกา 27/05/2567 ชม.1/E/พ.1/35/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.๖๓+๘๕๐ - กม.๖๔+๖๐๐ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 13/05/2567 ชม.1/E/พ.1/34/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๓ - ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ช่วงระหว่าง กม.๑๘+๐๐๐ - กม.๖๒+๑๕๐ (เป็นช่วงๆ) พื้นที่ ตำบลโป่งทุ่ง ตำบลดอยเต่า ตำบลท่าเดื่อ ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า และตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 13/05/2567 ชม.1/E/พ.1/33/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน ออบหลวง - สะพานห้วยแม่เม็ง ระหว่าง กม.28+000 - กม.30+960 02/05/2567 ชม.1/สร/34/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.41+425 - กม.43+675 LT. 22/04/2567 ชม.1/E/พ.1/31/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน ออบหลวง - สะพานห้วยแม่เม็ง ระหว่าง กม.28+000 - กม.30+960 19/04/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ปางอุ๋ง - แม่นาจร ระหว่าง กม.28+070 - กม.29+205 11/04/2567 ชม.1/สผ/29/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.52+280 - กม.56+226 LT. 11/04/2567 ชม.1/E/พ.1/29/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ตอน 2 ระหว่าง กม.23+000 - กม.23+650 และ ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ตอน 3 ระหว่าง กม.26+270 - กม.26+780 11/04/2567 ชม.1/E/พ.1/28/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ตอน 2 ระหว่าง กม.29+750 - กม.34+560 10/04/2567 ชม.1/สป/15/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 25900 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ตอน 2 ระหว่าง กม.7+600 - กม.11+100 09/04/2567 ชม.1/E/พ.1/23/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ตอน 3 ระหว่าง กม.99+400 - กม.105+550 09/04/2567 ชม.1/สร/24/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ระหว่าง กม.61+650 - กม.65+600 09/04/2567 ชม.1/สร/23/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา ตอน 1 ระหว่าง กม.47+142 - กม.51+537 02/04/2567 ชม.1/E/พ.1/24/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 25900 งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ตอน 1 ระหว่าง กม.40+000 - กม.44+150 09/04/2567 ชม.1/E/พ.1/22/2567 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 154 รายการ