f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อตามแผนงานรายประมาณการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อประกอบพิจารณาในการจัดซื้อ หลักนำทางยางพารา Natural Rubber Guide Post (เสาหลักนำทางยางพารา 4 เหลี่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2564 ชม.1/สป/33/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
2 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ปี พ.ศ.2564 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.60+850 - กม.62+300 ปริมาณ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/01/2564 ชม.1/สผ/E/31/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ ปี พ.ศ.2564 รหัสงาน 12100 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1013 ตอน สันป่าตอง - บ้านกาด ระหว่าง กม.0+700 - กม.8+330 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2564 ชม.1/สผ/E/22/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
4 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.29+600 - กม.29+700 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/01/2564 ชม.1/สบ/E/30/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
5 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ระหว่าง กม.51+665 - กม.60+207 07/01/2564 ชม.1/สป/E/5/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
6 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา ระหว่าง กม.47+692 - กม.71+000 07/01/2564 ชม.1/สป/E/4/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.83+000-กม.84+200 14/01/2564 ชม.1/สป/E/9/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
8 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.49+850 - กม.57+562 (เป็นช่วง ๆ) 14/01/2564 ชม.1/สป/E/7/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
9 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ตอน 2 ระหว่าง กม.71+000 - กม.72+000 14/01/2564 ชม.1/สป/E/8/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
10 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ตอน 1 ระหว่าง กม.62+750 - กม.63+900 (เป็นช่วง ๆ 15/01/2564 ชม.1/สป/E/13/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
11 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ระหว่าง กม.22+000 - กม.29+000 15/01/2564 ชม.1/สป/E/16/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
12 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ตอน 3 ระหว่าง กม.43+800 - กม.45+620 15/01/2564 ชม.1/สป/E/14/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
13 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2564งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31400งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข1013ตอน สันป่าตอง-บ้านกาด ตอน 2 ระหว่าง กม.2+900 - กม.8+330 (เป็นช่วงๆ) 14/01/2564 ชม.1/สป/E/6/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
14 จ้างก่อสร้างตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ตอน 3 ระหว่าง กม.14+135-กม.14+300 18/01/2564 ชม.1/สร/E/28/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
15 จ้างก่อสร้างตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ตอน 2 ระหว่าง กม.50+675 - กม.112+825 14/01/2564 ชม.1/สป/E/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 67 รายการ