f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 02/12/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา ระหว่าง กม.77+075 - กม.77+225 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 02/12/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อพื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ตอน 2 ระหว่าง กม.124+900 - กม.124+945 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 02/12/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง เพื่อพื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ตอน 1 ระหว่าง กม.6+250 - กม.8+250 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 25/06/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.34+827 - กม.36+288 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 24/06/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562(เพิ่มเติม) รหัสงาน 25700 งานปลูกต้นไม้และปรับปรุงรุงภูมิทัศนท์ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอนควบคุม 0101 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.34+827 - กม.36+288 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 11/04/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.28+700 - กม.29+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 05/03/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.28+700 - กม.29+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 30/01/2562 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 เพื่องานจ้างผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักน้ำทางยางพารา ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 18/12/2561 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ปางอุ๋ง - แม่นาจร ระหว่าง กม.23+490 - กม.25+475 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 18/12/2561 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ระหว่าง กม.32+790 - กม.34+350 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 14 รายการ