f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 04/12/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ระหว่าง กม.118+500 - กม.118+550 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 04/12/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนงานรายประมาณการกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ระหว่าง กม.122+050 - กม.122+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 02/03/2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทล.1270ตอนกองลอย-แม่แฮใต้ระหว่างกม.22+570-กม.34+525(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 30/11/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการ เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นบูรณะปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ระหว่าง กม.49+300 - กม.53+825 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 30/11/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและบริการ เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.13+550 - กม.17+100 (เป็นช่วง ๆ)ต.หางดง ต.น้ำแพร่ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 31/10/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2566 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.51+500 - กม.51+683 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 19/10/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ตอน 2 ระหว่าง กม.29+000 - กม.38+658 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 18/10/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ตอน 1 ระหว่าง กม.19+520 - กม.21+350 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 18/10/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1013 ตอน สันป่าตอง - บ้านกาด ระหว่าง กม.3+000 - กม.8+000 (เป็นช่วง ๆ) และ ทางหลวงหมายเลข 108 ต เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 18/10/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง - บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.98+700 - กม.103+002 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 148 รายการ