f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 10/01/2565 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนงานรายประมาณการ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม๋ซา ระหว่าง กม.58+200 - กม.68+550 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 16/12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 108 ตนอ ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.57+500 - กม.59+105 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 16/12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง-บ้านบ่อแก้ว ระหว่าง กม.80+000-กม.81+600 ปริมาณ1แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 13/12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทล 108 ตอน เชียงใหม่ -ปากทางท่าลี่ ระหว่าง กม.11+150 - กม.49+615 , ทล 108 ตอน ปากทางท่าลี่ - สะพานแม่กลาง ระห เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 08/12/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับภาค ทางหลวหมายเลข1012 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฮอด-วังลุงระหว่าง กม.0+200-กม.7+650 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ระยะทาง 7.450 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 30/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ เสนอโครงการพัฒนาและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๒ ตอน ฮอด - วังลุง ระหว่าง กม.๐+๒๐๐ - กม.๗+๖๕๐ ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ระยะทาง ๗.๔๕๐ กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 30/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564จ.ชมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่นบูรณะทางผิวแอสฟัลต์เดิมทีชำรุดเสียหายทล.1099ตอนบ่อหลวง-แม่ตื่นกม.60+625-กม.68+000ต.อมก๋อยต.ยางเปียงอ.อมก๋อยจ.เชียงใหม่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 30/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564จ.ชมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่นบรูณะทางผิวแอสฟัลต์เดิมที่ชำรุดเสียหายทล.1009ตอนจอมทอง-ดอยอินทนนท์ระหว่างกม.2+500-กม.7+500ต.ข่วงเปาต.บ้านหลวงอ.จอมทองจ.เชียงใหม่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 30/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564จ.ชมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่นบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทล.1362 ต.นิคมดอยเต่า - ท่าน้ำ ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+860 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/11/2564 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1009 ตอน จอมทอง - ดอยอินทนนท์ ตอน 3 ระหว่าง กม.8+000 - กม.46+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 120 รายการ