f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 31/08/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31700 งานสะพานลอยคนเดินข้ามและทางลอด ทางหลวงหมยเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ที่ กม.45+600.000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/08/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31700 งานสะพานลอยคนเดินถามทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ที่ กม.45+600.000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 08/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1192 ตอน อินทนนท์ - แม่แจ่ม ระหว่าง กม.0+000 - กม.20+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ระหว่าง กม.29+650 - กม.33+250 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1099 ตอน บ่อหลวง - แม่ตื่น ระหว่าง กม.64+950 - กม.121+450 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้า โรงเรียน ทล.1088 ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง-แม่ซา ระหว่าง กม.48+300-กม.66+000(เป็นแห่งๆ)ทล.1263 ตอน ปางอุ๋ง-แม่นาจร ที่ กม.23+600 ทล.1270 ตอน กองลอย - แม่แฮใต้ ที่ กม.33+960 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนงานรายประมาณการ ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหน้า โรงเรียน ทางหลวง 1088 ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา ระหว่าง กม.72+500 - กม.73+500 และทางหลวง 1103 ตอน พระบาทตะเมาะ - ฮอด ระหว่าง กม.12+100 - กม.27+200 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 03/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ตอน 1 ระหว่าง กม.35+680 - กม.36+515 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 03/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบรเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ตอน 2 ระหว่าง กม.38+380 - กม.39+215 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 03/04/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบรเิวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2563 รหัสงาน 33500 ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ตอน 4 ระหว่าง กม.44+480 - กม.45+315 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 49 รายการ