f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 25/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1362 ตอน นิคมดอยเต่า - ท่าน้ำ บริเวณ กม.2+280 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 11/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 รหัสงาน 3100 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน ออบหลวง-สะพานแม่ห้วยแม่เม็ง ระหว่าง กม.0+000 - กม.32+000 ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา ระหว่าง กม.32+00-กม.45+000และสะพานห้วยแม่เม็ง-แม่ซา ระหว่าง กม.47+142 - กม.81+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 09/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ตอน 4 ระหว่าง กม.42+025 - กม.49+615 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 09/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน สะพานแม่กิ๊ดหลวง - แม่ซา ตอน 2 ระหว่าง กม.63+900 - กม.67+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 09/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1088 กม.47+150 - กม.49+110 , กม.0+000 - กม.2+400 , กม.55+00 - กม.58+760 , กม.119+00 - กม.121+050 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 09/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน สะพานแม่กิ๊ดหลวง - แม่ซา ตอน 1 ระหว่าง กม.49+110 - กม.60+580 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 09/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน สะพานแม่กิ๊ดหลวง - แม่ซา ตอน 3 ระหว่าง กม.81+800 - กม.95+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 09/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน เชียงใหม่ - ปากทางท่าลี่ ตอน 3 ระหว่าง กม.16+400 - กม.33+915 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 09/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1088 กม.0+000 - กม.32+000 , กม.32+000 - กม.45+000 , กม.47+142 - กม.81+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 04/03/2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตามแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน สะพานแม่กลาง – บ้านบ่อแก้ว ตอน 3 ระหว่าง กม.91+502 – กม.94+6 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 38 รายการ