f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2567 88,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2567 10,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2567 42,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2567 90,555.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2567 5,049.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2567 342,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ จำนวน 1 งาน (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2567 38,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ จำนวน 1 งาน (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2567 48,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 14 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 134,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2567 96,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2567 52,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลข 46-6844-14-6 จำนวน 1 งาน (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 36,570.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2567 287,551.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 14 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2567 16,977.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 12,902.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,523 รายการ