f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 5,000 ลิตร (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2563 112,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 200,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อรถเข็นไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 64,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อหิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 46,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 2,200 ลิตร (งบเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 47,652.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 10,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2563 205,654.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2563 128,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ว่าจ้างซ่อมและติดตั้งป้ายแนะนำ พร้อมอุปกรณ์ กรณีอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2563 13,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2563 8,725.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2563 367,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2563 318,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2563 104,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ว่าจ้างซ่อมและติดตั้งป้ายเตือนแนวทางและหลักนำทาง กรณีอุบัติเหตุจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2563 6,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 2,200 ลิตร (งบเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2563 45,672.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2563 8,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 652 รายการ