f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2566 13,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2566 150,580.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อยางแอสฟัลต์ 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2566 264,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2566 141,796.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2566 36,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข 449744-16-7 จำนวน 1 งาน (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2566 7,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2566 225,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2566 6,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข 44-9638-15-0 จำนวน 1 งาน (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2566 5,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2566 10,791.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2566 5,770.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ้างซ่อมแซมราวกันอันตราย (กรณีอุบัติเหตุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2566 17,545.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ จำนวน 1 งาน (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2566 53,565.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2566 47,810.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2566 13,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,924 รายการ