f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2565 12,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2565 128,988.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2565 109,044.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 672 ลิตร (สถานีตรวจสอบน้ำหนักดอยหล่อ ขาเข้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2565 21,987.84 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 2,880 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2565 97,891.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ้างซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง 2 รายการ (30 จุด) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2565 144,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2565 16,395.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2565 99,475.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2565 98,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2565 14,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 7430-005-00999-61 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2565 7,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2565 68,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2565 352,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 10/05/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 08/04/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,612 รายการ