f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2563 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2563 484,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2563 300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หมายเลข 7440-001-11903-60 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง 25/03/2563 6,385.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 25,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 44,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กรณีภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2563 499,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อหิน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 43,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 6,375.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๘๘๖ ลิตร (สถานีตรวจสอบน้ำหนักดอยหล่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 19,997.02 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1088 ตอน ออบหลวง - สะพานห้วยแม่เม็ง ระหว่างกม.0+000 - กม.32+000 ,ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา กม.32+000 - กม.45+000 และ ตอน สะพานห้วยแม่เม็ง - แม่ซา ระหว่าง กม.47+142 - กม.81+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25/03/2563 4,700,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 18/03/2563 9,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2563 9,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2563 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 18/03/2563 9,205.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 544 รายการ