f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า 6 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2566 97,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2566 19,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2566 72,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,600 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2566 58,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ จำนวน 1 งาน (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 21,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 44-9653-16-4 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 13,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าส่งกำลัง รถหมายเลข 23-1202-95-9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 21,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลข 46-6562-07-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2566 45,070.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลข 46-6951-16-8 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2566 44,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 3 รายการ จำนวน 1 งาน (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2566 37,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 61,730.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ซื้อวัสดุอื่น ๆ 1 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2566 48,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,291 รายการ