f
title
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
Chiangmai 1 Highways District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม
กรมทางหลวงเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน (Market Sounding) สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ช่วงชลบุรี – พัทยา
ลงวันที่ 20/01/2566

 กรมทางหลวงจะดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชาบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7
สายกรุงเทพมหานคร – บ้านฉาง ช่วงชลบุรี – พัทยา ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชน พ.ศ. 2563 ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

  1. ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ผ่านทาง www.doh.go.th และ www.doh-motorway.com
         - เผยแพร่ข้อมูล ระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2566
         - เปิดให้แสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2566
  1. การจัดประชุมสัมมนาในวงกว้าง
         - 
    เผยแพร่ข้อมูลและเปิดให้แสดงความคิดเห็น วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 14.30 น. ณ ห้อง Royal Maneeya โรงแรมเรเนสซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

วัตถุประสงค์

     - 
ประชาสัมพันธ์แผนการพัฒนาโครงการให้เอกชนทราบ
     - นำเสนอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโครงการ
     - นำเสนอสาระสำคัญของร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนต่อภาคเอกชน
     - รับฟังข้อคิดเห็นจากภาคเอกชนมาพิจารณา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนต่อไป

 กลุ่มเป้าหมาย

     - ผู้ประกอบการค้าปลีก /ห้างสรรพสินค้า /คอมมูนิตี้มอลล์
     - ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน สถานีบริการประจุพลังงานไฟฟ้า
     - สถาบันการเงินและนักลงทุนที่มีศักยภาพ
     - ส่วนราชการ สมาคม และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     - ได้รับความคิดเห็นจากภาคเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดเตรียมเอกสารร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนต่อภาคเอกชน และการประมูลคัดเลือกเอกชนในขั้นตอนต่อไป
     - รับทราบระดับความสนใจของภาคเอกชนในการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง
     - เกิดการรับรู้ของภาคเอกชนที่สนใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอการร่วมลงทุนโครงการ

                 กรมทางหลวงจึงขอเชิญผู้สนใจ รับทราบข้อมูลโครงการและร่วมนำเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ตามวันเวลาและช่องทางดังกล่าว

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ข้อมูลโครงการศูนย์บริการทางหลวงศรีราชา 6 ดาวน์โหลด
กำหนดการประชุม 9 ดาวน์โหลด
แบบลงทะเบียน 7 ดาวน์โหลด

'